Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

- Deze algemene factuurvoorwaarden zijn van toepassing tussen De Computershop en klant op de volgende prestaties: verkoop, herstellingen, onderhoud en interventies en consulting, hierna genaamd prestaties.

- De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden voor de contractuele betrekkingen tussen beide partijen.

- Afwijkingen op deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit schriftelijk werd bevestigd.

Artikel 2 – Offertes – bestellingen

- De prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de offertes zijn slechts geldig gedurende 14 dagen en/of zo lang voorraad strekt.

- Een bestelling/opdracht is slechts bindend wanneer zij uitdrukkelijk door De Computershop wordt aanvaard en ondertekend.

Artikel 3 – Betaling

- Alle facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar te 3920 Lommel, Molenstraat 114.

- Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 12% en dit vanaf de vervaldag.  Elke laattijdige betaling door de klant geeft De Computershop tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 50€, dit ter dekking van de administratieve kosten van De Computershop, onverminderd de mogelijkheid voor De Computershop om een hogere schadevergoeding te bewijzen, met alle middelen van recht, inclusief getuigenissen en vermoedens.

- Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

- Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

- Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten en schadevergoeding.

Artikel 4 – Levering of uitvoering van de prestatie

- De aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend.

- Wanneer ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden De Computershop niet in de mogelijkheid

verkeert de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, behoudt De Computershop zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege De Computershop kan gevorderd worden.

- Indien er goederen door De Computershop vervoerd worden, gebeurt dit op kosten en risico van de klant, die alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan, draagt vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 – Zichtbare gebreken - Verborgen Gebreken

- Elke klacht over de uitvoering van de prestaties evenals de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de uitvoering bestonden, moeten De Computershop bereiken per aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na de uitvoering van de prestatie, op straffe van verval, met omstandige vermelding van de niet-conformiteit van de prestatie.

- De Computershop is enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken die bestaan op het ogenblik van de levering/plaatsing.

- Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen op straffe van verval per aangetekende brief aan De Computershop te worden meegedeeld binnen 5 werkdagen na de vaststelling van het gebrek. Dergelijke vordering moet bovendien op straffe van verval worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het ontdekken ervan.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

- Bij verkoop blijven de goederen eigendom van De Computershop tot de volledige betaling van de verschuldigde betalingen.

Artikel 7 – Ontbinding

- In geval van contractuele tekortkoming van de huurder kan de verhuurder onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling overgaan tot ontbinding van de overeenkomst door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de klant.

- Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt door de klant of door toedoen van de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen, verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. De klant dient tevens in te staan voor alle schade en gemaakte die hierdoor worden veroorzaakt ten aanzien van de verhuurder, deze schade kan door De Computershop worden bewezen met alle middelen van recht.

- Indien de prestaties nog niet waren aangevangen, is er in ieder geval een minimum vergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8 – Geldigheid van de algemene voorwaarden

- Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden wegens schending van de toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen.

Artikel 9 – Rechtsbevoegdheid - toepasselijk recht

- Alle geschillen voortspruitende uit onderhavige overeenkomst zullen exclusief beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Hasselt, waarbij het Belgische recht van toepassing is.  Alle vorderingen die uit deze overeenkomst voortvloeien dienen door de klant aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechtbank binnen de 3 maanden na het ontstaan van de vordering en dit op straffe van verval.

"De Computershop" = Tommatto en/of Tom Smeulders
 

 
 

Specifieke voorwaarden:

Op elk toestel geldt de standaard fabrieksgarantie zoals uitgegeven door de fabrikant.  De specifieke garantievoorwaarden zijn raadpleegbaar op de diverse websites van de specifieke fabrikanten.  De fabrikant bepaalt steeds of een defect of schadegeval onder fabrieksgarantie valt. 

Deze beoordeling kan nooit aangepast worden door de verkoper.  Noch kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor deze beoordeling, noch de uitgevoerde werken/herstellingen. 

Bij niet-herstelling (in het algemeen) kunnen er door de fabrikant of de verkoper administratie-, diagnose- en/of transportkosten aangerekend worden.  Uitgezonderd in de gevallen waarbij expliciet wordt vermeld dat deze niet aangerekend zullen worden. 

Enkel hardwaredefecten vallen onder garantie.  Softwareproblemen, virus (ed.), val-, water- en/of breukschade vallen nooit onder garantie.  Met uitzondering van eventuele garantie-uitbreidingen die deze gevallen wel dekken.

Herstellingen onder garantie omvatten geen installatie van software of enige vorm van backup of gegevensrecuperatie.  Deze vallen nooit onder garantie en kunnen extra in rekening gebracht worden. 

 

Bij software-installatie, na een hardware-defect binnen de garantieperiode of herstelt onder garantie, op een toestel aangekocht bij De Computershop kan 50% korting toegekend worden op de installatiekosten (zie prijslijst welke ter beschikking is in de winkel).  Na de garantieperiode worden de normale installatiekosten aangerekend.  Herinstallatie ten gevolge van software-defecten vallen nooit onder deze gunstregeling.

Elke herstelling door De Computershop wordt voorafgegaan door een diagnose.  Hiervoor wordt €25/incl. 21% BTW aangerekend.  Bij een effectieve herstelling en/of aankoop van een soortgelijk toestel worden deze diagnosekosten niet aangerekend.  Bij herstelling en/of aankoop (van een soortgelijk toestel) binnen een periode van 14 kalenderdagen na factuur- of ticketdatum (betrekking hebbende op de diagnosekosten) kunnen deze diagnosekosten in mindering gebracht worden.

Elke herstelling (exclusief bijkomende hardware en/of software) onder €65 zal zonder voorafgaandelijke verwittiging uitgevoerd worden.

Al onze offertes blijven 14 dagen geldig en/of zo lang de voorraad strekt. 

Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW en vervangen alle voorgaande.

De Computershop behoudt het recht om zonder voorafgaandelijke verwittiging de prijzen te wijzigen.

Alle prijzen, lopende aanbiedingen en promo's gelden zo lang de voorraad strekt en/of gedurende de vermelde promoperiode en/of volgende verschijning van al dan niet nieuwe promoties via elk medium.

Alle bovenstaande, de volledige inhoud van elke communicatie via elk medium komende van De Computershop behoudens drukfouten.

 

SFbBox by diaita

Openingsuren winkel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday